MaiSeminar mit Jun-shihan Tom Straphel in Rostock

Karate MaiSeminar in Rostock
Training mit Jun-Shihan Tom STraphel in Rostock Karate KampfKUNSTzentrum Buchin